Oprogramowanie (programy, aplikacje)  Program NapLin DXF 2.5 z regulacją zwisów
do obliczeń zwisów, odległości i naprężeń napowietrznych linii elektroenergetycznych:

program NapLin DXF obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)Program NapLin profil linii elektroenergetycznej 110 kV nN, SN i WN
program NapLin DXF obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)program NapLin dla projektantów obliczający zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów jest już dostępny w sprzedaży.
Szybkie generowanie dokumentacji projektowej bezpośrednio do AutoCADa (.dxf), Worda i Excela.
Więcej...


Sztuczna inteligencja:

Obecnie trwają prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji (m.in. sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych i genetycznych) w aplikacjach do wspomagania procesu analitycznego oraz przeprowadzania zaawansowanych symulacji i modelowania.


Business to Business:

Specjalizujemy się w aplikacjach B2B (Business to Business).
Projektujemy aplikacje m.in. w językach C++, C#, VB.net, ASP.net, PHP, VBA...


Aplikacje do naszych analiz i doradztwa:

Aplikacje wykorzystują zaawansowany i efektywny sposób analiz i wizualizacji:

mew small-hydro wykres sprawnosci turbiny 3D przeplyw spad mew small-hydro wykres przeplywy Q miesięczne 10 lat mew small-hydro wykres przeplywy Q mc dni 10 lat
mew small-hydro wykres-dobor-przelykow-turbin mew small-hydro wykres-produkcja-energii-w-miesiacac mew small-hydro wykres-produkcja-energii-w-miesiacach-roku-I-XII mew small-hydro wykres-udzial-produkcja-energii-w-latach-hydrologicznych


Program Inwestycje ESW:

Opracowane i wdrożone oprogramowanie do oceny projektów inwestycyjnych dla
Elektrowni „Stalowa Wola" S.A. (TAURON Wytwarzanie S.A.):
Oprogramowanie analizator aplikacja InwestESW Elektrownia Stalowa Wola TAURON Wytwarzanie  
Wydatki inwestycyjne w programie są szczegółowo opisywane w okresie do 5 lat. Wartości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach są wprowadzane w podziale na 4 ustalane grupy amortyzacyjne.   Dla oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych wykorzystano wskaźniki i metody: a) Statyczne: okres zwrotu nakładów PBT, księgowa stopa zwrotu, próg rentowności BEP (dla wybranej pozycji przychodów), b) Dynamiczne: wartość zaktualizowana netto NPV, wskaźnik wartości zaktualizowanej netto NPVR, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zdyskontowany okres zwrotu nakładów DPBT. c) Ekonomiczne: zyskowność netto, rentowność netto, zwrot kapitału własnego, średni zwrot z kapitału w okresie: 10, 20, 25 lat, wskaźnik zadłużenie / kapitał własny, wskaźnik pokrycia odsetek, wskaźnik pokrycia obsługi kredytu, wskaźnik wiarygodności kredytowej, d) Analiza wrażliwości: pozycje przychodów i paliw z podziałem na ceny i ilość pozycje wprowadzanych kosztów, stopa dyskonta (na wykresach). Zakres wpływ poszczególnych parametrów na efekty ekonomiczne będzie doskonale widoczny na większości wykresów. e) Przepływy pieniężne: CF przepływy pieniężne (cash flows), DCF zdyskontowane przepływy pieniężne. f) Podstawowe dane ekonomiczne, takie jak: inflacja, prognozy dot. spłaty kredytów (np. WIBOR, kredytu lombardowego, stopy redyskonta weksli itd.). podatek, prognozy cen energii, paliw, kosztów, szacowana produkcja (zużycie paliw) umieszczono w bazie danych wspólnej dla wszystkich projektów.
Rozbudowanie modułu kosztów poprzez możliwości dowolnego ich nazewnictwa i przypisywania im konkretnych długoterminowych prognoz. Wprowadzenie dodatkowego kosztu przeliczanego na jednostkę energii (oprócz akcyzy). Umożliwienie wprowadzania wartości ujemnych. Przeniesienie parametrów dotyczących metody cen stałych do osobnego formularza, zwiększając przejrzystość głównego formularza. Umożliwienie przeliczania kosztu kredytów wg prognoz (np. WIBOR, kredytu lombardowego, stopy redyskonta weksli itd.). Umożliwienie wyboru prognoz dla ceny energii, produkcji oraz kosztów (dla metody cen bieżących).  Przychody i koszty produkcji dowolne w okresie budowy stałe, w okresie eksploatacji modelowane prognozami. Produkcja podawana jest w dowolnych jednostkach. Ceny dla okresu eksploatacji podawane są na poziomie cen z pierwszego roku budowy. Koszty podzielono na koszty: paliw, zmienne, stałe, amortyzacji, finansowe (odsetki od kredytów oraz prowizje). Podczas edycji kosztów zmiennych możliwe jest automatyczne wstawianie jednostek pieniężnych. Koszty dla okresu eksploatacji podawane są w cenach z pierwszego roku budowy.   Moduł Szybkich opracowań wstawianie wszystkich wykresów bezpośrednio do dokumentów MS Word oraz generowanie plików graficznych z wykresów oraz umieszczanie ich w odpowiednich katalogach Wybrane programy wykorzystywane do analiz ekonomicznych i technicznych:

Analizatory techniczne i ekonomiczno-finansowe stworzyliśmy z myślą o zdecydowanym usprawnieniu analityki i zarządzania projektami inwestycyjnymi, mając na uwadze możliwości szybkich, trafnych i bezpiecznych decyzji inwestycyjnych oraz wyborów najkorzystniejszych projektów.

Oprogramowanie OZE Odnawialne aplikacje analizatory analizy techniczno-ekonomiczne  Oprogramowanie kotłownie aplikacje analizatory analizy techniczno-ekonomiczne  Oprogramowanie elektrownie aplikacje analizatory analizy techniczno-ekonomiczne  Oprogramowanie elektrownie MEW aplikacje analizatory analizy hydrologiczne 
Wykorzystując zaawansowany i efektywny sposób analizy i wizualizacji całego spektrum zagadnień technicznych i ekonomiczno-finansowych można pokazać mocne i słabe punkty projektów i odpowiednio modyfikować parametry techniczne urządzeń, czy warunki finansowania.
Podział analizatorów na techniczne i ekonomiczno-finansowe, daje bardzo klarowne rozgraniczenie zagadnień technicznych od ekonomicznych, czego efektem są znacznie większe możliwości analiz, również w wykorzystywaniem innych programów, czy własnych metod obliczeniowych.
Całkowity czas wykonania pełnej analizy osobnymi analizatorami jest zdecydowanie krótszy i daje nieporównywalne efekty.


Oprogramowanie kotłownie aplikacje analizatory analizy techniczno-ekonomiczne  Oprogramowanie elektrownie aplikacje analizatory analizy techniczno-ekonomiczne  Oprogramowanie elektrownie MEW aplikacje analizatory analizy hydrologiczne  Oprogramowanie OZE Odnawialne aplikacje analizatory analizy techniczno-ekonomiczne 
  • Za pomocą wprowadzonych do bazy prognoz np. cen energii elektrycznej, ciepła, paliw, stóp redyskonta weksli, podatków badamy kolejne scenariusze w analizie ekonomicznej.
  • Programy zostały wyposażone w rozbudowane systemy pomocy i metodyki badania efektywności inwestycji.
  • Wydruki tabel i wykresów przewidziano do wykorzystania jako część dokumentacji.

Aplikacje na zamówienie współpracujące z pakietem biurowym
Microsoft Office (EXCEL, WORD...):

  • Arkusz kalkulacyjny EXCEL (2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016)
  • Edytor tekstu WORD (2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016)
  • Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10Obecnie nie udostępniamy wersji demo ww. aplikacji.

Programy ww. nie są obecnie sprzedawane poza programem NapLin.


Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...