Prognozowanie produkcji (wytwarzania) energii
OZE (w elektrowniach wiatrowych, wodnych...)


prognozowanie produkcji energii w elektrowniach CELE: CELE:

 1. Dokładniejsze prognozowanie (średnioterminowe i długoterminowe) produkcji energii w: 
   – OZE (w elektrowniach wiatrowych, wodnych MEW i słonecznych)
   – w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach,
  w horyzontach czasowych:
  • następny miesiąc,
  • pozostałe miesiące roku (kwartały, półrocza),
  • produkcja roczna,
  • produkcja w następnym roku (w rozbiciu ma miesiące, kwartały, półrocza).
 2. Ułatwienie ocen i porównań produkcji energii (historycznych i planowanych)
  – wprowadzenie klas energetycznych poszczególnych miesięcy i lat.
 3. Wcześniejsze wykrywanie odchyleń od planów – niekorzystnych warunków meteorologicznych (wiatrowych, hydrologicznych i ich kumulacji np. dla miesięcy i lat „bezwietrznych”, „suchych").
klasyfikacja energetyczna produkcji energii

prognozowanie produkcji energii w elektrowniach ZASTOSOWANIE: Zastosowania:

 1. Dla kadry zarządzającej i rad nadzorczych – bardzo szybkie oceny i efektywne porównania na tle wielu lat:
  • produkcji energii, warunków meteorologicznych (np. wietrzności),
  • prognoz, scenariuszy zarządzania kryzysowego.
 2. Wspomaganie procesu planowania produkcji energii, opracowywania prognoz i planów,
  w tym dla składania ofert w systemie aukcyjnym.
 3. Diagnozowanie występowania okresów o charakterze odbiegającym od normy z wielolecia.
 4. Wcześniejsze wykrywanie niekorzystnych okresów wynikających z warunków meteorologicznych
  (wiatrowych, hydrologicznych i ich kumulacji np. miesięcy „posusznych").
 5. Opracowanie scenariuszy zarządzania kryzysowego (dla miesięcy i lat „suchych”, „bezwietrznych”).
 6. Wspomaganie służb controllingu i rachunkowości zarządczej.
 7. Zmniejszenie ryzyk inwestycyjnych budowy nowych elektrowni (OZE) i modernizacji istniejących.
 8. Wspomaganie zarządzania remontami i modernizacjami.
 9. Uzupełnienie i weryfikacja baz danych (produkcji energii, wietrzności, hydrologicznych itd.).

prognozowanie produkcji energii w elektrowniach REALIZACJA: REALIZACJA:

 1. Przesłanie posiadanych danych historycznych produkcji energii i warunków meteorologicznych (wiatrowych, hydrologicznych) do INFORMS.
 2. Poszerzenie danych historycznych o okresy wcześniejsze (np. od 1951 r. na podstawie oferowanych modeli INFORMS).
 3. Dokładne dostosowanie wzorców raportów i ustalenie zasad wymiany danych.
 4. Przesyłanie raportów: dla poszczególnych elektrowni i zbiorczych, co miesiąc lub wg innych ustaleń.
prognoza-produkcji-energii-oze-1s. prognoza-produkcji-energii-oze-2s.

prognozowanie produkcji energii w elektrowniach Prognozy INFORMS: Prognozy INFORMS:

 1. Metody matematyczno-statystyczne.
 2. Modele adaptacyjne:
  • Metody naiwne (np. modele z wahaniami sezonowymi),
  • Modele średniej ruchomej (prostej i ważonej)*,
  • Modele wyrównywania wykładniczego*: Browna**, podwójnego Holta (wersja addytywna i multiplikatywna)**, potrójnego Wintersa (wersja addytywna i multiplikatywna)**, metoda trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.
   • Prostego Browna**,
   • Podwójnego Holta (wersja addytywna i multiplikatywna)**,
   • Potrójnego Wintersa (wersja addytywna i multiplikatywna)**,
   • Metoda trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.
 3. Sztuczne sieci neuronowe (ontogeniczne)*.
 4. Ewolucyjny dobór zestawów prognoz dla miesięcy i okresów.
   *   – z optymalizacją okresów analiz,
   ** – z optymalizacją współczynników a, b, g.

Nasze innowacyjne podejście do zagadnienia prognozowania polega m.in. na tym, że dla kilkudziesięciu analizowanych lat i każdego miesiąca przeprowadzamy kilkadziesiąt prognoz i stosujemy najbardziej efektywne predykcje.
Bazę produkcji można poszerzyć o lata wcześniejsze poprzez zastosowanie zaawansowanego modelowania (danych wietrzności, hydrologicznych, produkcji energii itd.).
W celu minimalizowania błędów prognoz niezbędne jest przedstawienie potencjalnej produkcji bez awarii, remontów, modernizacji.


prognozowanie produkcji energii w elektrowniach Prognozy INFORMS: Przykłady:

Wykres 1. Produkcja energii w kolejnych miesiącach w elektrowni (OZE) w okresie 10 lat

Wykres 1. Produkcja energii w kolejnych miesiącach w elektrowni w okresie 10 lat

Wykres 2. Przykład 119 miesięcznych prognoz wygasłych (ex post) i prognozy bieżącej (ex ante) dla okresu 10 lat analizy dla jednej z kilkudziesięciu prognoz

Wykres 2. Przykład 119 miesięcznych prognoz wygasłych (ex post) i prognozy bieżącej (ex ante) dla okresu 10 lat analizy dla jednej z kilkudziesięciu prognoz

Wykres 3. Podsumowanie błędów MAPE kilkudziesięciu przykładowych prognoz dla miesięcy roku nr 5

prognozy wykres-prognozy MAPE

MAPE – średni absolutny błąd procentowy (ang. mean absolute percentage error).
mape sredni absolutny blad procentowy mean absolute percentage error

MAPE podaje o ile procent średnio wynik (prognoza) różni się od wartości rzeczywistej.

Wykres 4. Klasyfikacja energetyczna prognoz miesięcy i lat

klasyfikacja energetyczna produkcji energii miesiecy i lat kwantylowa

Klasyfikacja energetyczna jest doskonałym sposobem wizualizacji danych historycznych i prognoz (średnio- i długoterminowych).

Wykres 5. Przykłady prognoz i analiz


wykres-produkcja-energii-w-miesiacach-roku-I-XII wykres-produkcja-energii-kolejnych-miesiecy wykres-produkcja-energii-w-miesiacach
wykres-produkcja-energii-histogram wykres-produkcja-energii-histogram-miesiac wykres-produkcja-energii-histogram-miesiac-X-12
wykres-udzial-produkcja-energii-w-miesiacach wykres-udzial-produkcja-energii-w-latach-hydrologicznych wykres-produkcja-energii-w-3-miesiacach-od-XI
prognozy produkcja energii prognozy krzywe sum czasów trwania

Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz
sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...