Polityka prywatności, cookies i podobnych technologii w INFORMS:Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
Dane naszych użytkowników nie były i nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi.

Polityka prywatności, cookies i podobnych technologii

Korzystanie z serwisu internetowego informs.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki prywatności, cookies i podobnych technologii.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka prywatności, cookies i podobnych technologii określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, plików cookies oraz innych technologii wykorzystywanych na stronie internetowej informs.pl.
Każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie informs.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
§2
DEFINICJE
„Administrator” – INFORMS Sp. z o.o., ul. Rewolucjonistów 3 lok. 12, 42-500 Będzin, NIP 6252446997, REGON 243008269, KRS 0000430294 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS.
„Serwis” – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie  informs.pl.
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie Serwisu i korzystający z niego.
"Polityka prywatności"Polityka prywatności, cookies i podobnych technologii Administratora.
„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informujeo wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.
„Umowa usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.
§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, w celach na jakie wskazują formularze.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np.o ważnych wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora.
4. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat lub do czasu odwołana zgody przez Użytkownika.
7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z usług i materiałów oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie.
8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania.
9. Serwis zawiera linki odsyłające do innych stron internetowych otwierające się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.
10. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez strony z pkt. 9.
11. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem stron z pkt. 9.
12. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
13. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
15. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
15.1. zgoda udzielona przez Użytkownika.
15.2. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególnoci marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
§4
FORMULARZE
Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w Serwisie:
1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
2. Formularz opinii – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane nie są dodawane do listy mailingowej. Naciśnięcie przycisku "Wyślij"oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
3. Formularz zapisu na newsletter (powiadamianie) – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja (naciśnięcie przycisku "Wyślij") oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
§5
USŁUGA NEWSLETTER
1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
3. Akceptacja Polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących w Serwisie aktywnych formularzy.
5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać dane, podane przez Użytkownika w formularzu.
6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1. Wypełnienia formularza.
6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności.
6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego.
6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 rokuo świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.
10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np.o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
§6
TECHNOLOGIE
1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w Serwisie:
1.1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Serwisu. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Serwisu.
§8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie zamieszczonych treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
§9
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5. Na Stronach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w Serwisie;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowaćo ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 9. Szczegółowe informacjeo możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Serwisu.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki prosimy kontaktować się z Administratorem poprzez adres  rodo @ informs . pl.

Powyższe materiały są chronione prawami autorskimi.

sklep.informs.pl

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...