Polityka prywatności, cookies i podobnych technologii w INFORMS:Cały proces składania i realizacji Zamówienia oraz płatności w naszym Sklepie jest szyfrowany, a poufność gwarantuje certyfikat SSL.
Nasze działania nie różnicują sytuacji klienta i nie wpływają na warunki umowy, jaką można z nami zawrzeć.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych jest INFORMS Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Rewolucjonistów 3 lok. 12, KRS 0000430294 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6252446997, REGON 243008269, dalej jako Administrator danych.
1.2. Dane kontaktowe Administratora: rodo @ informs . pl., listownie pod adresem siedziby Administratora.
1.3. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych osobowych, dalej Danych, prawo:
1.3.1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
1.3.2. Do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
1.3.3. Do usunięcia danych (można żądać, abyśmy je usunęli).
1.3.4. Do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań).
1.3.5. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec posiadanych praw lub też, że Dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
1.3.6. Do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub zgody; można nam zlecić przesłanie tych Danych bezpośrednio innemu podmiotowi).
1.3.7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
1.4. Zasady związane z realizacją ww. uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16÷21 RODO.
1.5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy i mogą mieć dostęp do Danych osobowych, jeżeli świadczone przez nich usługi wiążą się lub mogą wiązać z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem, w szczególności podmioty takie jak dostawcy hostingu i usług poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej, mailingu, podmioty świadczące usługi marketingowe, biura rachunkowe, dostawcy oprogramowania chmurowego kancelarie prawne itp. Dane są bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie. W razie zaistnienia takiej konieczności, Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury, a także urzędom skarbowym w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonych obowiązków.
1.6. Korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących (profilowanie i reklama behawioralna). Te działania te nie mają istotnego wpływu, ponieważ nie różnicują sytuacji klienta, nie wpływają na warunki zawieranej umowy.
1.7. Przekazujemy Dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usług Google, dostawca Google Ireland Limited.
2. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CELE I CZYNNOŚCI
2.1. ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1.1. Cały proces składania i realizacji Zamówienia oraz płatności w naszym sklepie jest szyfrowany, a poufność gwarantuje certyfikat SSL.
2.1.2. Przetwarzane dane: dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, dane firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
2.1.3. Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury VAT i uwzględnienie jej w dokumentacji księgowej, usługa posprzedażowa mająca na celu informowanie o zmianach prawa, aktualizacji produktów, cele archiwalne i statystyczne oraz opcjonalnie marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
2.1.4. Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych.
2.1.5. Podstawa prawna: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), wystawienia faktury VAT (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), uwzględnienia faktury VAT w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
2.1.6. Uprawnienia: W przypadku danych o zamówieniach brak możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, Nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach VAT. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
2.2. KONTAKT
2.2.1. Przetwarzane dane: imię, adres e-mail plus ewentualnie dane zawarte w treści wiadomości, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
2.2.2. Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu
2.2.3. Okres przetwarzania: Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta.
2.2.4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO, nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
2.2.5. Uprawnienia: Prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.
2.3. NEWSLETTER
2.3.1. Przetwarzane dane: imię oraz adres e-mail, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do Newslettera.
2.3.2. Cel przetwarzania: przesyłanie Newslettera. Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.
2.3.3. Okres przetwarzania: czas świadczenia usługi Newslettera a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania w przyszłości faktu udzielenia w przeszłości zgody. Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera.
2.3.4. Uprawnienia: W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Można sprostować swoje dane lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych z uwagi na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) nie usuniemy Danych osobowych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia w przeszłości zgody na otrzymywanie Newslettera.
2.4. Reklamacje i odstąpienie od zawartej umowy
2.4.1. Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
2.4.2. Cel przetwarzania: realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy
2.4.3. Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.
2.4.4. Podstawa prawna: celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
2.4.5. Uprawnienia: W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy brak możliwości sprostowania tych danych. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Danych osobowych, jak również domagać się usunięcia Danych osobowych z bazy.
3. COOKIES
3.1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
Nasze strony wykorzystuje pliki cookies, niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny nasz lub podmiotów trzecich. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej. Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.
3.2. ZGODA NA COOKIES
3.2.1. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.
3.2.2. Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
3.2.3. Można również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies.
3.2.4. wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
3.3. LOGI SERWERA
3.3.1. Korzystanie ze strony sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywane jest w logach serwera.
3.3.2. Logi obejmują m.in.: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3.3.3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony.
3.3.4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
3.4. GOOGLE ANALYTICS
3.4.1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC z siedzibą w USA celem jest tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
3.4.2. Zbierane dane są danymi osobowymi i nie dają możliwości identyfikacji. Informacje, do jakich mamy dostęp do Google Analytics to: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, strony przeglądane, czas spędzony w serwisie.
3.4.3. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowano specjalny kod śledzący Google Analytics.
Powyższe materiały są chronione prawami autorskimi.

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...