Wytwarzanie (produkcja) energii elektrycznej
w elektrowniach (farmach) wiatrowych


elektrownie wiatrowe Wstęp

Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych jest uzależnione od wielu czynników, m.in. od doboru poszczególnych urządzeń elektrowni (turbin, generatorów, transformatorów itd.) oraz zmienności warunków wiatrowych.
Ze względu na ograniczony dostęp do danych wiatrowych, wynikający z bardzo znaczących kosztów ich pozyskania, zazwyczaj analizy dot. wytwarzania energii elektrycznej ogranicza się do wyliczenia energii elektrycznej jako średniej wartości z wielolecia.
Średnia wartość produkcji energii z wielolecia nie ukazuje, zmian warunków wiatrowych (zmian klimatu) i ich tendencji, zmienności produkcji energii elektrycznej na przestrzeni lat, a zwłaszcza w poszczególnych miesiącach roku, co jest istotne podczas eksploatacji elektrowni. Dodatkowo przy uwzględnieniu obserwowanych tendencji do „przewymiarowania” urządzeń, wynikających np. z przyjmowania strategii maksymalnego wykorzystania dotacji w przypadku nowych obiektów lub doboru urządzeń przy innych niż obecne uwarunkowaniach gospodarczych, lub ograniczonego zakresu dostępnych danych wiatrowych, konieczność dostępu do historycznych danych produkcji energii i danych wiatrowych gwałtownie narasta.

Wykresy: Produkcja energii w wybranym roku i miesiącu

wykres produkcja energii w roku wykres produkcja energii w miesiacu
Dzięki modelowaniu można dokładniej poznać złożoną naturę zjawisk fizycznych i wynikających z niej ograniczeń dla efektywnego wytwarzania energii elektrycznej zarówno w istniejących, jak i planowanych do wybudowania elektrowniach wiatrowych. Ważnymi doświadczeniami są opracowane programy komputerowe – analizatory techniczne i ekonomiczne oraz ich wdrożenia.


Zastosowanie analiz i prognoz w elektrowniach wiatrowych Zastosowania analiz i prognoz:

 1. Dla kadry zarządzającej i rad nadzorczych – bardzo szybkie oceny i efektywne porównania na tle wielu lat:
  • produkcji energii, warunków meteorologicznych (np. wietrzności),
  • prognoz, scenariuszy zarządzania kryzysowego.
 2. Wspomaganie procesu planowania produkcji energii, opracowywania prognoz i planów,
  w tym dla składania ofert w systemie aukcyjnym.
 3. Diagnozowanie występowania okresów o charakterze odbiegającym od normy z wielolecia.
 4. Wcześniejsze wykrywanie niekorzystnych okresów wynikających z warunków meteorologicznych
  (wiatrowych i ich kumulacji np. miesięcy „bezwietrznych").
 5. Opracowanie scenariuszy zarządzania kryzysowego (dla miesięcy i lat „bezwietrznych”).
 6. Wspomaganie służb controllingu i rachunkowości zarządczej.
 7. Zmniejszenie ryzyk inwestycyjnych budowy nowych elektrowni (OZE) i modernizacji istniejących.
 8. Wspomaganie zarządzania remontami i modernizacjami.
 9. Uzupełnienie i weryfikacja baz danych (produkcji energii, wietrzności itd.).

Przykłady w elektrowniach wiatrowychPrzykłady:

 1. Energia a pomiary wiatru.
 2. Modelowanie mocy i energii.
 3. Produkcja energii miesięczna.
 4. Produkcja energii roczna.
 5. Analizy produkcji energii (ogólnie).
 6. Rozkłady Weibulla.

KalkulatorKalkulatory:

 1. Oblicz rozkład Weibulla.

Przykładowe wykresy z przeprowadzonych analizPrzykładowe wykresy z przeprowadzonych analiz:

wykres produkcja energii w miesiacu 1 wykres elektrownia wiatrowa model skumulowana produkcja energii mhw miesiac 1 wykres elektrownia wiatrowa rozklad weibulla miesiac 1 wykres elektrownia wiatrowa model krzywe wietrzności miesiac
wykres produkcja energii w roku 1 wykres elektrownia wiatrowa model skumulowana produkcja energii mhw rok 1 wykres elektrownia wiatrowa rozklad weibulla rok 1 wykres elektrownia wiatrowa model krzywe wietrzności rok 1
elektrownia wiatrowa model predkosci wiatru elektrownia wiatrowa model predkosci wiatru V elektrownia wiatrowa model predkosci wiatru elektrownia wiatrowa model produkcja energii MWh elektrownia wiatrowa model skumulowana produkcja energii MWh
klasyfikacja energetyczna miesiecy i lat kwantylowa

sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...