Modelowanie danych hydrologicznych
do analiz i prognoz produkcji (wytwarzania) energii
w elektrowniach wodnych (EW, MEW)


Modelowanie danych hydrologicznych CEL:

Uzupełnienie analiz hydrologicznych o brakujące dane hydrologiczne (przepływy) niezbędne w elektrowniach wodnych (MEW) dla dokładniejszych analiz i prognoz.

Dzięki modelowaniu można dokładniej poznać złożoną naturę zjawisk hydrologicznych i wynikających z niej ograniczeń dla efektywnego wytwarzania energii elektrycznej w istniejących i planowanych do wybudowania elektrowniach wodnych.
Bardzo korzystnie jest posiadanie danych przepływów (najlepiej codziennych) od 1951 r., lecz nie zawsze jest to możliwe ze względu na wysoki koszt ich pozyskania.

Opracowany model odtwarza historyczne warunki hydrologiczne z wielolecia z przepływów charakterystycznych (m.in. SSQ, SNQ i NNQ – statystyk opisowych) za pomocą zaawansowanego modelowania neuronowo-ewolucyjnego. Zastosowane zostały m.in. ontogeniczne sieci neuronowe do aproksymacji oraz do dokładnego modelowania wykresów uporządkowanych.

główne I stopnia Model znajduje doskonałe zastosowanie również do symulacji wynikających:
  • z obserwowalnych zmian klimatu,
  • wpływu czynników antropogenicznych,
przy korektach założonych warunków hydrologicznych – przepływów charakterystycznych.

Więcej o zastosowaniach analiz...

Przykład analizy hydrologicznej dla elektrowni wodnej (mew) Przykład modelowania danych hydrologicznych dla elektrowni wodnej (mew):

Wykres 1. Miesięczne przepływy charakterystyczne WQ, SQ i NQ
– dane wyjściowe modelu


Żółte pionowe linie ukazują miesięczną zmienność przepływów.

Wykres 2. Analiza produkcji energii elektrowni (MEW)
– efektywne wykorzystanie analizy hydrologicznej


Z punktu widzenia analiz i modelowania produkcji energii elektrycznej, okres miesiąca jest najlepszym okresem, ukazującym zmienność i ograniczoną przewidywalność.

Wykres 3. Miesięczne przepływy charakterystyczne WWQ, SWQ, SSQ, SNQ i NNQ
– dane wejściowe


Wykres 4. Roczne przepływy charakterystyczne WQ, SQ i NQ
– dane wejściowe


Wykres 5. Przepływy Q – danych codziennych w kolejnych miesiącach
1) pomiarowych     2) modelowych

Wykres Przepływy Q – wizualizacja danych pomiarowych codziennych Wykres Przepływy Q – wizualizacja danych modelowych

Wykres 6. Krzywe sum czasów trwania przepływów wielolecia
– dane wyjściowe modelu

Wykres Krzywe sum czasów trwania przepływów Q

Wykres 7. Krzywe sum czasów trwania przepływów
– dane wyjściowe modelu

Wykres Przepływy Q miesięczne modelowe porownanie

Efektywne wykorzystanie modelowania umożliwia dalsze analizy i prognozy oraz dokładniejsze poznanie m.in. zmienności produkcji energii.

Wykres 7. Dalsze przykłady analiz produkcji energii w MEW

wykres dobor przelykow turbin wykres dobor przelykow turbin mew small hydro wykres przeplyw spad moc mew small hydro wykres przeplyw spad moc
mew small hydro wykres praca hydrozespolow mew small hydro wykres praca hydrozespolow 2 mew small hydro wykres sprawnosc hydrozespolow mew small hydro wykres sprawnosc hydrozespolow 2
wykres Q nien przeplyw nienaruszalny biologiczny mew small hydro wykres produkcja energii w miesiacach roku I-XII mew small hydro wykres produkcja energii w turbinach mew small hydro wykres udzial produkcja energii w latach hydrologicznych
mew small hydro wykres produkcja energii w latach hydrologicznych kalendarzowych mew small hydro wykres produkcja energii histogram mew small hydro wykres hydrozespol 1 images mew small hydro wykres hydrozespol 3

Polecamy przykłady analizy produkcji energii w MEW:
Przepływy charakterystyczne (ang. characteristic flows) wartości przepływu, oparte na wieloletnim hydrogramie przepływów, najczęściej dobowych i klasyfikacji:
  1. Przepływy główne:
    • I stopnia (np. SQ1951 – przepływ średni w 1951 r.),
    • II stopnia (SNQ – przepływ średni niski z wielolecia).
  2. Przepływy okresowe.
  3. Przepływy prawdopodobne.

Nasze referencje
Obiekty naszych analiz, badań i ekspertyz
sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...