Rabat dla osób z niepełnosprawnościami na zakup programu NapLin DXF 2.5


Oferujemy 15% rabatu dla osób z niepełnosprawnościami.
Do uzyskania rabatu konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzecznik ZUS.
Kserokopię ww. dokumentu należy przesłać do naszej firmy pocztą lub na e-mail.
W zamówieniu należy wpisać otrzymany kod rabatowy, w potwierdzeniu zamówienia cena zostanie obniżona.

Oferowany rabat może pomóc w wyposażaniu stanowiska pracy.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:
  • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę z niepełnosprawnością, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość pomocy określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).
Więcej informacji o zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
sklep.informs.pl
Promocja więcej NapLinowPromocja więcej NapLinow

NapLin DXF 2.5 program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, tablice montażowe z przeprężeniem, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...