NapLin program do obliczeń zwisów, odległości i naprężeń dla projektantów, inżynierów i instalatorów


Program NapLin do obliczeń zwis, odległość i naprężenie przewodu
napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) Zwisy, odległości i naprężenia przewodów
napowietrznych linii elektroenergetycznych
niskich (nN), średnich (SN) i wysokich (WN) napięć


 NapLin program do obliczania zwisów jest już dostępny w sprzedaży. 

Szybkie generowanie dokumentacji projektowej bezpośrednio do WordaExcela.
program NapLin oblicza zwisy, odległości i naprężenia napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) norma PN-E-05100-1 i 2
NapLin program do obliczania zwisów dla projektantów obliczający zwisy, odległości i naprężenia napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)

Program NapLin wspomaga obliczanie zwisów, odległości i naprężeń przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (niskich, średnich oraz wysokich napięć) z zaawansowanym modelowaniem i wizualizacją przeszkód terenowych w szerokim zakresie temperatur (-25÷80°C).
W programie NapLin zostały zastosowane efektywne metody obliczeń oparte na równaniach stanu, cosinusie hiperbolicznym, a algorytmy obliczeniowe opracowano na podstawie norm PN-E-05100-1 i PN-E-05100-2.
Program NapLin dla projektanta Cel i przeznaczenie programu
Program NapLin dla projektanta Zastosowanie oprogramowania
Program NapLin dla projektanta Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe programu
Program NapLin dla projektanta Wymagania systemowe programu
Program NapLin dla projektanta Pliki w formacie PDF (zamówienie, cennik, opis i specyfikacja, instrukcje itd.)

   

Program NapLin dla projektanta Cel i przeznaczenie programu NapLin:


1. Szybkie obliczania zwisów, odległości i naprężeń przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych z zaawansowanym modelowaniem i wizualizacją przeszkód terenowych w szerokim zakresie temperatur:


Program NapLin Analiza profilu linii (wykresu krzywej łańcuchowej), zwis dla temp. od -25°C do 80°C norma PN-E-05100

„Profil linii” pozwala na kreślenie profilu podłużnego przęseł linii elektroenergetycznych dla zadanych wartości oraz umożliwia szybkie sporządzenie dokumentacji projektowej (raportu).
Profil linii – wykres, na którym przedstawiono ukształtowanie terenu wzdłuż wybranego przęsła linii, na osi odciętych (OX) znajdują się odległości mierzone wzdłuż linii profilu od lewego słupa A, a na osi rzędnych (OY) wysokości bezwzględne.

Więcej o przęsłach poziomych i pochyłych...

2. Efektywne opracowywanie dokumentacji projektowej (wsparcie dla Worda):


Okno raportu tablicy zwisów z wygenerowaną propozycją raportu dla widocznych wierszy.

NapLin opracowywanie dokumentacji projektowej raport kolorowy    NapLin opracowywanie dokumentacji projektowej raport

NapLin obliczenia zwisow i naprezen. Opracowywanie dokumentacji projektowej raport

NapLin Profil linii opracowywanie dokumentacji projektowej raport

NapLin - eksport do programu Word – możliwość edycji. Opracowywanie dokumentacji projektowej raport

Eksport do programu Word zapewnia wyższą jakość raportu (możliwość edycji, zwiększona czytelność danych).
Eksportowane tabele mogą być pozbawione kolorów nagłówków i tła.

Przykłady raportów programu NapLin:


projekt (.pdf) Profil linii 220 kV obostrzenie 3 93 MPa 80C AFL-8-525 mm2 (.pdf) lub (.docx) eksport projektu do Worda (.docx)

projekt (.pdf) 110 kV Zagórze Nowa Osada faza 1 81 82 222m 88 MPa 80C AFL-4 95 mm2 (.pdf) lub (.docx) eksport projektu do Worda (.docx)

projekt (.pdf) 15 kV skrzyżowanie z DW 165m 100 MPa 60C AFL-4 50 mm2 (.pdf) lub (.docx) eksport projektu do Worda (.docx)

projekt (.pdf) 15 kV skrzyżowanie z DW 88m 100 MPa 60C AFL-4 50 mm2 (.pdf) lub (.docx) eksport projektu do Worda (.docx)

projekt (.pdf) Przebudowa linii 110 kV ALF-6 240 mm2(.pdf) lub (.docx) eksport projektu do Worda (.docx)

projekt (.pdf) Przebudowa linii 110 kV (.pdf) lub (.docx) eksport projektu do Worda (.docx)


NapLin tworzenie nazw raportów

Inteligentne tworzenie nazw raportów zawierających parametry przyspiesza tworzenie raportów.


3. Generowanie tablic zwisów i naprężeń z eksportem tablic do Excela:


NapLin Tablica napreżeń i zwisów dla przęseł od 10m do 600m co 1m    NapLin Tablica napreżeń i zwisów przęsła w funkcji temperatury w przedziałach co 5°C stref obciążenia sadzią (SI, SII, SIa, SIIa)

Eksport tablicy zwisów [f] do programu Excel. NapLin Eksport do programu Excel zapewnia wyższą jakość raportu (możliwość edycji, zwiększona czytelność danych)

Raport otwiera okno raportu z wygenerowaną propozycją raportu. Eksport do programu Excel zapewnia wyższą jakość raportu (możliwość edycji, zwiększona czytelność danych).

Przykład: Raport programu NapLin Tablica zwisow (.xlsx) Przykład: Raport programu NapLin Tablica zwisów [f] (.xlsx)

Przykład: Raport programu NapLin Tablica naprezen (.xlsx) Przykład: Raport programu NapLin Tablica naprężeń [σ] (.xlsx)

Przykład: Raport programu NapLin Tablica naprezen i zwisow(.xlsx)
Eksport tablicy naprężeń i zwisów [σ, f, N] do programu Excel Przykład: Raport programu NapLin Tablica naprężeń i zwisów [σ, f, N] (.xlsx)

Przykładowa tablica zwisów AFL 6-70 mm2 (wyeksportowanych do Excela)...

Przykładowa tablica naprężeń AFL 6-70 mm2 (wyeksportowanych do Excela)...


4. Baza przewodów z możliwością edycji i dodawania przewodów (np. gołych, izolowanych, niepełnoizolowanych, odgromowych, światłowodów itd.):


NapLin baza przewodow izolowanych i gołych przekrój średnica naciąg zrywający wsp. wydł. cieplnego i sprężystego

Przekrój q – przekrój przewodu podany przez producenta, w [mm2].
Średnica d – średnica przewodu podana przez producenta, w [mm].
Ciężar jedn. Gj – ciężar jednostkowy przewodu podany przez producenta, w [kg/m].
Wsp. wydł. cieplnego a – współczynnik wydłużenia cieplnego, podany przez producenta, określający o ile wydłuży się przewód pod wpływem temperatury (współczynnik ALFA), w [1/°C].
Wsp. wydł. sprężystego b – współczynnik wydłużenia sprężystego, podany przez producenta, określający o ile wydłuży się przewód pod działaniem siły (współczynnik BETA), w [1/MPa].
Siła naciągu Nzryw – siła zrywająca żyłę przewodu podana przez producenta, w [kN].
Producent (dystrybutor) – miejsce wprowadzania dodatkowych danych producenta, informacji lub uwag użytkownika.
Program zawiera moduł sprawdzający poprawność wpisywanych danych.

Wprowadzamy dodatkowe dane przewodów do bazy bezpłatnie, w tym np. dane z programu
– wystarczy przesłać aktualną bazę lub tabelę z danymi.
   

NapLin Zastosowanie oprogramowania Zastosowanie oprogramowania NapLin:

 1. Biura projektowe, projektanci linii napowietrznych.
 2. Inżynierowie, projektanci i inni profesjonaliści.
 3. Zakłady instalacji i wykonawstwa sieci elektroenergetycznych.
 4. Producenci i dystrybutorzy przewodów energetycznych.
 5. Spółki dystrybucyjne i rejony dystrybucji.
 6. Kierunki studiów: elektrotechnika, energetyka, inżynieria materiałowa, metalurgia.

   

NapLin Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe programu Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe programu NapLin:

 1. Obliczanie zwisów, odległości i naprężeń przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych:
  1. niskich (nN), średnich (SN) oraz wysokich (WN) napięć,
  2. na podstawie norm PN-E-05100-1 i PN-E-05100-2,
  3. z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury otoczenia od -25°C do 80°C (co 1°C) oraz sadzi normalnej (sn) i katastrofalnej (sk),
  4. dla dowolnych stref obciążenia sadzią (SI, SII, SIa, SIIa),
  5. z obliczeniami naprężeń poziomego i całkowitego, siły naciągu i długości przewodów,
  6. dla pojedynczego przęsła płaskiego o rozpiętości a do 600 m oraz pochyłego o rozpiętości do 300 m i spadzie b<0,2*a lub rozpiętości do 400 m i spadzie b<0,1*a, Więcej...
  7. z obliczeniami naprężeń poziomego i całkowitego, siły naciągu i długości przewodów,
  8. dla dowolnej: odległości od słupów, wysokości zawieszenia przewodów i rzędnej terenu posadowienia słupów,
  9. z możliwością modelowania przeszkód o wysokości „ujemnej” – zagłębień,
  10. z dowolną ilością przeszkód terenowych możliwych do zamodelowania na wykresie przęsła,
  11. obliczanie rozpiętości przełomowej przęseł.
 2. Analiza profilu linii (wykresu krzywej łańcuchowej metodą cosinusa hiperbolicznego, a nie paraboli):
  1. w zależności od temperatury obliczeniowej od -25°C do 80°C (co 1°C),
  2. z selektywnym opisem i obliczeniami punktów na wykresie,
  3. z włączaniem i wyłączaniem kolorów,
  4. o dowolnej wysokości początkowej wykresu (skalowanie widoku).
 3. Generowanie tablic:
  1. naprężeń i zwisów dla analizowanego przęsła w funkcji temperatury (w przedziałach co 5°C) oraz sadzi (sn i sk),
  2. zwisów i naprężeń dla zadanych wartości przęseł (od 5m do 600m co 1m),
   z eksportem ww. tablic do programu Excel.
 4. Baza przewodów z możliwością edycji i dodawania przewodów (np. gołych, izolowanych, niepełnoizolowanych, odgromowych, światłowodów itd.).
 5. Zapisywanie i wczytywanie danych wejściowych i obliczeń oddzielnie dla każdego przęsła.
 6. Przedstawienie danych i obliczeń w formie raportów, tabel oraz wykresów.
 7. Przedstawienie obliczeń w formie raportów, tabel oraz wykresów.
 8. Zapisywanie raportów w formatach RTF i DOC, odczyt w formacie RTF.
 9. Zapisywanie raportów w formatach RTF i DOC z inteligentnym tworzeniem nazw.
 10. Dowolne edytowanie raportów w edytorach: Word, WordPad, Writer (Open Office).
 11. Inteligentne tworzenie nazw (zawierających parametry techniczne) dla: raportów, projektów, plików i grafiki.
 12. Drukowanie raportów.

   

NapLin Wymagania systemowe program Wymagania systemowe programu NapLin:

 1. Windows: 10, 8.1, 8, 7, Server 2008, Server 2003, Server 2008 Vista i XP SP2 wraz z zainstalowanym środowiskiem uruchomieniowym .NET Framework* w wersji 4.0 lub nowszej.
 2. Dowolny program do odczytu plików PDF.
 3. Zalecane posiadanie programów Word i Excel (tylko dla funkcji eksportu).
 4. Co najmniej 50MB wolnej przestrzeni dyskowej.
 5. * - Pakiet jest zwykle automatycznie dołączany do wersji systemu Windows 8. W starszych wersjach może wystąpić konieczność doinstalowania nieodpłatnego pakietu ze strony Microsoftu, jeżeli nie był wcześniej zainstalowany*.

Grafikę na stronie i w materiałach opracowano pod Windows 8 i 10 stąd wynikają różnice w kolorystyce.
Wprowadzamy dodatkowe dane przewodów do bazy bezpłatnie
– wystarczy przesłać aktualną bazę lub tabelę z danymi.
   

Program NapLin Pliki w formacie PDF:

Folder
reklamowy
Projektowanie – folder reklamowy programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
Opis
i specyfikacja
Opis i specyfikacja programu NapLin obliczającego Zwisy, odległości i naprężenia napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
Instrukcja
obsługi
Instrukcja obsługi programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
Instrukcja
instalacji
Instrukcja instalacji i aktywacji programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
Zamówienia
i cenniki
Cennik i zamówienie programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
Licencja
programu
Licencja programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)

 NapLin program do obliczania zwisów jest już dostępny w sprzedaży. 

Szybkie generowanie dokumentacji projektowej bezpośrednio do Worda i Excela.
Oferta skierowana jest dla przedsiębiorców.
Dane kontaktowe znajduję się w zamówieniu.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu cywilnego.

 
informs green environment Zanim klikniesz „drukuj” zastanów się czy warto? Razem chrońmy Ziemię!
Please think about the environment before you print.

Overhead lines designing tools

2012-2016 INFORMS Oprogramowanie analizatory analizy ekonomiczne techniczno-ekonomiczne   Pomagamy planować inwestycje, analizując problemy techniczne!  

NapLin program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń – szybkie generowanie dokumentacji projektowej bezpośrednio do Worda i Excela. Więcej...