NapLin 2.0 program do obliczeń: zwisów, odległości i naprężeń z eksportem do DXF oraz regulacji zwisów przewodów w sekcji


Program NapLin do obliczeń zwis, odległość i naprężenie przewodu
napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) 2.0 Zwisy, odległości i naprężenia przewodów
napowietrznych linii elektroenergetycznych:
 • niskich (nN), średnich (SN) i wysokich (WN) napięć,
 • dla przęseł płaskich i pochyłych,
 • eksport do DXF,
 • pełzanie i dodatkowy zwis,
 • szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów:
  AutoCAD (.dxf), Excel i Word,
 • regulacja zwisów przewodów w sekcji (opcja).
program NapLin oblicza zwisy, odległości i naprężenia napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)dla przęseł płaskich i pochyłych z pełzaniem i dodatkowym zwisem z eksportem do DXF z regulacją zwisów przewodów w sekcji norma PN-E-05100
Program NapLin Analiza profilu linii (wykresu krzywej łańcuchowej), zwis dla temp. od -25°C do 80°C norma PN-E-05100
NapLin program do obliczania zwisów dla projektantów obliczający zwisy, odległości i naprężenia napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)

Program NapLin wspomaga obliczanie zwisów, odległości i naprężeń przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (niskich, średnich oraz wysokich napięć) z zaawansowanym modelowaniem i wizualizacją przeszkód terenowych w szerokim zakresie temperatur (-25÷80°C).
W programie NapLin 2.0 zostały zastosowane efektywne metody obliczeń dla przęseł płaskich i pochyłych, oparte na równaniach stanu, cosinusie hiperbolicznym, a algorytmy obliczeniowe zoptymalizowano.
   

Program NapLin dla projektanta Cel i przeznaczenie programu NapLin:


1. Szybkie obliczania zwisów, odległości i naprężeń przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN) z zaawansowanym modelowaniem i wizualizacją przeszkód terenowych w szerokim zakresie temperatur:


Program NapLin Analiza profilu linii (wykresu krzywej łańcuchowej), zwis dla temp. od -25°C do 80°C norma PN-E-05100

„Profil linii” pozwala na kreślenie profilu podłużnego przęseł linii elektroenergetycznych dla zadanych wartości oraz umożliwia szybkie sporządzenie dokumentacji projektowej (raportu).
Profil linii – wykres, na którym przedstawiono ukształtowanie terenu wzdłuż wybranego przęsła linii, na osi odciętych (OX) znajdują się odległości mierzone wzdłuż linii profilu od lewego słupa A, a na osi rzędnych (OY) wysokości bezwzględne.


2. Efektywne opracowywanie dokumentacji projektowej z eksportem profili podłużnych do formatu DXF, raportów, danych, obliczeń i wykresów do programu Word, oraz do jej szybkiej weryfikacji:


NapLin eksport profili podłużnych do formatu DXF

Wykaz dostępnych warstw programach NapLin oraz typu CAD:
NapLin DXF Wykaz dostępnych warstw programach NapLin oraz typu CAD NapLin DXF Wykaz dostępnych warstw programach NapLin oraz typu CAD


Okno raportu tablicy zwisów z wygenerowaną propozycją raportu dla widocznych wierszy.

NapLin opracowywanie dokumentacji projektowej raport    NapLin opracowywanie dokumentacji projektowej raport kolorowy

NapLin obliczenia zwisow i naprezen. Opracowywanie dokumentacji projektowej raport

NapLin Profil linii opracowywanie dokumentacji projektowej raport

NapLin - eksport do programu Word – możliwość edycji. Opracowywanie dokumentacji projektowej raport

Eksport do programu Word zapewnia wyższą jakość raportu (możliwość edycji, zwiększona czytelność danych).

NapLin tworzenie nazw raportów

Inteligentne tworzenie nazw raportów zawierających parametry przyspiesza tworzenie raportów.3. Generowanie tablic zwisów i naprężeń z eksportem tablic do Excela:


NapLin Tablica napreżeń i zwisów dla przęseł od 10m do 600m co 1m   

Eksport tablicy zwisów [f] do programu Excel. NapLin Eksport do programu Excel zapewnia wyższą jakość raportu (możliwość edycji, zwiększona czytelność danych) NapLin Tablica napreżeń i zwisów przęsła w funkcji temperatury w przedziałach co 5°C stref obciążenia sadzią (SI, SII, SIa, SIIa)

Raport otwiera okno raportu z wygenerowaną propozycją raportu. Eksport do programu Excel zapewnia wyższą jakość raportu (możliwość edycji, zwiększona czytelność danych).4. Baza przewodów z możliwością edycji i dodawania przewodów (np. gołych, izolowanych, niepełnoizolowanych, odgromowych, światłowodów itd.):


NapLin baza przewodow izolowanych i gołych przekrój średnica naciąg zrywający wsp. wydł. cieplnego i sprężystego

Przekrój q – przekrój przewodu podany przez producenta, w [mm2].
Średnica d – średnica przewodu podana przez producenta, w [mm].
Masa jedn. Gj – masa jednostkowa przewodu podana przez producenta, w [kg/km].
Wsp. wydł. cieplnego a – współczynnik wydłużenia cieplnego (termicznego), podany przez producenta, określający o ile wydłuży się przewód pod wpływem temperatury (współczynnik ALFA), w [10-6 1/°C].
Wsp. wydł. sprężystego b – współczynnik wydłużenia sprężystego, podany przez producenta, określający o ile wydłuży się przewód pod działaniem siły (współczynnik BETA), w [10-6 1/MPa].
Naciąg zrywający – siła zrywająca żyłę przewodu podana przez producenta, w [daN].
Producent (dystrybutor) – miejsce wprowadzania dodatkowych danych producenta, informacji, linków do stron lub uwag użytkownika ułatwiających sortowanie i wyszukiwanie rekordów.

W czasie eksploatacji linii napowietrznej jego własności ulegają zmianie, dochodzi do powstawania trwałych odkształceń wynikających z osiadania przewodu i jego pełzania.
Dodatkowo parametr temperatury przyczynia się do intensyfikowania tych procesów. Wpływ sadzi również nie jest obojętny.
Zmiany temperatury przewodu oraz jego pełzanie odbywają się nieustannie w całym cyklu kilkudziesięciu lat eksploatacji przewodu.
Uwaga: wybór przewodu, jego parametry i ich zmienność w czasie, mają zdecydowany wpływ na wyniki obliczeń.

Wprowadzamy dodatkowe dane przewodów do bazy bezpłatnie – wystarczy przesłać tabelę z danymi.

5. Regulacja zwisów przewodów w przęśle i sekcji z eksportem do Excela.


NapLin DXF 2.0 z regulacją zwisów przewodów w przęśle i sekcji z eksportem do Excela   NapLin DXF 2.0 z regulacją zwisów
Więcej...
Tylko w wersji programu z regulacją zwisów.

   

NapLin Zalety programu NapLin Zalety programu NapLin:

 • łatwy i funkcjonalny eksport profili podłużnych do plików DXF,
 • możliwość zapisu profili (wykresów) jako plików: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF,
 • możliwość uwzględniania i analizy odkształceń pełzania (wg IEC),
 • zwiększenie bezpieczeństwa obliczeń poprzez dodatkowy zwis (współczynnik),
 • analiza przeszkód terenowych na wykresie przęsła,
 • eksport tablic, tabel i obliczeń do programów Word i Excel,
 • generowanie raportów z wynikami obliczeń, które można wydrukować lub zapisać w postaci plików RTF i DOC,
 • łatwość archiwizacji projektów poprzez automatyczne nadawanie nazw,
 • dodawanie stopni obostrzeń, informacji o funkcji przewodu lub fazie,
 • szybkie wprowadzanie nowych rekordów do bazy przewodów i światłowodów przez kopiowanie i modyfikacje istniejących,
 • duża funkcjonalność oraz dokładność i szybkość obliczeń,
 • intuicyjna obsługa programu.

   

NapLin Zastosowanie oprogramowania Zastosowanie oprogramowania NapLin:

 1. Spółki dystrybucyjne (wydziały wysokich napięć, majątku sieciowego) i rejony energetyczne.
 2. Biura projektowe, projektanci linii napowietrznych.
 3. Zakłady instalacji i wykonawstwa sieci elektroenergetycznych.
 4. Producenci i dystrybutorzy przewodów energetycznych.
 5. Inżynierowie, projektanci, architekci i inni profesjonaliści.
 6. Kierunki studiów: elektrotechnika, energetyka, inżynieria materiałowa, metalurgia.

   

NapLin Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe programu Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe programu NapLin:

 1. Obliczanie odległości, zwisów i naprężeń przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych:
  1. niskich (nN), średnich (SN) oraz wysokich (WN) napięć,
  2. na podstawie norm PN-E-05100-1, PN-E-05100-2 i N SEP-E-003,
  3. z uwzględnieniem temperatury otoczenia od -25°C do 80°C co 1°C oraz sadzi normalnej (sn) i katastrofalnej (sk),
  4. dla dowolnych stref obciążenia sadzią (SI, SII, SIa, SIIa),
  5. z obliczeniami naprężeń poziomego i całkowitego, siły naciągu i długości przewodów,
  6. dla pojedynczego przęsła o rozpiętości a do 900 m, płaskiego oraz pochyłego (osobny nowy algorytm obliczeniowy), Więcej...
  7. z informacją o stopniu obostrzenia (brak, 0°,1°,2° i 3°),
  8. z informacją o funkcji przewodu lub fazie (roboczy, faza L1, faza L2, faza L3, odgromowy),
  9. z uwzględnieniem wartości dopuszczalnych odkształcenia pełzania 10-letniego wg IEC,
  10. z uwzględnieniem dodatkowego zwisu (jako współczynnika bezpieczeństwa),
  11. dla dowolnej: odległości od słupów, wysokości zawieszenia przewodów i rzędnej terenu posadowienia słupów,
  12. z możliwością modelowania przeszkód o wysokości „ujemnej” – zagłębień,
  13. z dowolną ilością przeszkód terenowych,
  14. obliczanie rozpiętości przełomowej, spadu (b) i stosunku b/a przęseł.
 2. 2. Analiza profilu linii (wykresu krzywej łańcuchowej):
  1. w zależności od temperatury obliczeniowej od -25°C do 80°C (co 1°C),
  2. z automatycznym obliczaniem i wyszukiwaniem:
   • zwisu f(a/2) w połowie rozpiętości przęsła,
   • najniżej położonego punktu (rzędnej) zwisu,
   • najmniejszej odległości pionowej wyznaczanej od poziomu terenu,
  3. odległości pionowych lub rzędnych przewodu,
  4. z automatycznym wyborem punktu o tym samym metrażu z wyższą rzędną (ograniczenie ludzkich pomyłek opisu),
  5. z selektywnym opisem i obliczeniami punktów na wykresie,
  6. z regulowanymi zmianami wysokości zawieszenia przewodów,
  7. z liniami pod budynkami i przeszkodami,
  8. z przesuwaniem w poziomie opisów słupów,
  9. z dodatkowymi informacjami w punktach wykresu,
  10. z profilem na całym formularzu i ekranie monitora,
  11. z możliwością eksportu grafiki do plików DXF (data exchange format),
  12. z możliwością eksportu grafiki do plików BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF,
  13. z włączaniem kolorów i innych parametrów wyglądu wykresu, skalowaniem widoku,
  14. w dowolnym zakresie wysokości (rzędnych) profilu.
 3. Generowanie tablic:
  1. zwisów i naprężeń [f/σ] 5°C w funkcji rozpiętości przęsła 5÷1000 m, w przedziałach co 5°C oraz dla sadzi sn i sk, z krokiem od 1÷100 m, dla parametrów analizowanego przęsła,
  2. zwisów i naprężeń [f/σ] skróconą jw., lecz z większymi przedziałami temperatur,
  3. długości, zwisów, naprężeń i naciągów [L, f, σ, N] w funkcji temperatury w przedziałach co 5°C oraz dla sadzi sn i sk, dla parametrów i rozpiętości analizowanego przęsła,
   z eksportem ww. tablic do programu Excel.
 4. Baza przewodów i światłowodów z możliwością edycji i dodawania nowych przewodów (np. gołych, izolowanych, niepełnoizolowanych, odgromowych, światłowodów itd.).
 5. Zapisywanie i wczytywanie danych wejściowych i obliczeń oddzielnie dla każdego przęsła.
 6. Przedstawienie danych i obliczeń w formie raportów, tablic, tabel oraz wykresów.
 7. Zapisywanie raportów w formatach RTF i DOC, odczyt w formacie RTF.
 8. Dowolne edytowanie raportów w edytorach: Word, WordPad, Writer (Open Office).
 9. Inteligentne tworzenie nazw zawierających parametry techniczne dla: raportów, projektów, plików i grafiki oraz znacznik daty do zapisywanych plików graficznych i DXF.
 10. Drukowanie raportów.
 11. Regulacja zwisów w przęśle i sekcji z eksportem do Excela (opcjonalnie).

   

NapLin Wymagania systemowe program Wymagania systemowe programu NapLin:

 1. Windows: 64-bitowy lub 32-bitowy.
 2. Windows: 10, 8.1, 8, 7, Server 2008, Server 2003, Server 2008 Vista i XP SP2 wraz z zainstalowanym środowiskiem uruchomieniowym .NET Framework* w wersji 4.0 lub nowszej.
 3. Dowolny program do odczytu plików PDF.
 4. Zalecane posiadanie programów: typu AutoCAD (odczyt plików DXF, konwersja na DWG) oraz Word i Excel (tylko dla funkcji eksportu).
 5. Co najmniej 50MB wolnej przestrzeni dyskowej.
  * - Pakiet jest zwykle automatycznie dołączany od wersji systemu Windows 8.
  W starszych wersjach może wystąpić konieczność doinstalowania nieodpłatnego pakietu ze strony Microsoftu, jeżeli nie był wcześniej zainstalowany*.

Zmiany w wersji 2.0 programu NapLin w porównaniu do wersji 1.2: Więcej...


   

Program NapLin 2.0 Pliki: zamówienie, cenniki, opis i specyfikacja, instrukcje:

  NapLin 2.0 DXF program do obliczania zwisów jest dostępny w wersjach:

z regulacją zwisów    bez regulacji zwisów.   

Zamówienia i cenniki...

Folder
reklamowy
Projektowanie – folder reklamowy programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
 
Zmiany
w wer. 2.0
Projektowanie – folder reklamowy programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
 
Specyfikacja
i opis
Opis i specyfikacja programu NapLin obliczającego Zwisy, odległości i naprężenia napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
 
Instrukcja
obsługi
Instrukcja obsługi programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)
 
Instrukcja
instalacji
Instrukcja instalacji i aktywacji programu NapLin
 
Licencja
programu
Licencja programu NapLin obliczającego zwisy, odległości i naprężenia napowietrznych linii elektroenergetycznych (nN, SN i WN)

Oferta skierowana jest dla przedsiębiorców.
Dane kontaktowe znajdują się w zamówieniu.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu cywilnego.
Program NapLin Analiza profilu linii (wykresu krzywej łańcuchowej), zwis dla temp. od -25°C do 80°C norma PN-E-05100

Więcej o przęsłach poziomych i pochyłych...
 
informs green environment Zanim klikniesz „drukuj” zastanów się czy warto? Razem chrońmy Ziemię!
Please think about the environment before you print.

Overhead lines designing tools

2012-2017 INFORMS Oprogramowanie analizatory analizy ekonomiczne techniczno-ekonomiczne   Pomagamy oceniać inwestycje, analizując efekty ekonomiczne!  

NapLin 2.0 DXF program do obliczania zwisów, odległości i naprężeń: eksport do DXF, pełzanie i dodatkowy zwis, regulacja zwisów przewodów w sekcji – szybkie generowanie dokumentacji projektowej do programów: AutoCAD (.dxf), Excel i Word.

Więcej...